Rhiw.jpg

Amdanom ni

Nid adeilad yw ecoamgueddfa ond ‘amgueddfa’ sy'n canolbwyntio ar hunaniaeth llefydd. Mae pobl leol yn ganolog i’r fenter a’r nod yw tyfu’r economi wrth wella lles a datblygiad cymunedau lleol yn hytrach na chanolbwytio ar dwf economaidd di-reolaeth a di-enaid. Mae ecoamgueddfa yn syniad newydd sy’n dibynu ar ddehongli a dathlu treftadaeth naturiol a diwylliannol yn hytrach na cyflwyno casgliad o hen greiriau fel welwch chi mewn amgueddfeydd confensiynol.

 

O Ffrainc ddaeth y syniad o ecoamgueddfa yn wreiddiol, a hynny yn 70au’r ganrif ddiwethaf. Ar hyn o bryd mae dros 300 o ecoamgueddfeydd i’w cael ar hyd a lled y byd a’r mwyafrif o’r rheini yng ngwledydd Ewrop. ‘Does dim llawlyfr ar gyfer creu Ecoamgueddfa, mae’n dibynnu’n hollol ar ddiddordebau a dyheadau’r cymunedau lleol. Yr edefyn sy’n eu clymu i gyda at ei gilydd yw’r teimlad o ‘le’ neu ‘fro’ a’r awydd i rannu hynny gydag eraill.

Sefydlwyd Ecoamgueddfa hon ym Mhen Llŷn 2014 a dyma’r gyntaf i’w sefydlu yng Nghymru. Mae’n gweithredu mewn partneriaeth gyda saith sefydliad treftadol Pen Llŷn sef, Nant Gwrtheyrn, Amgueddfa Forwrol Llŷn, Felin Uchaf, Porth y Swnt, Plas yn Rhiw, Plas Glyn y Weddw, a Phlas Heli. Mae’n gweithredu’n ddigidol drwy wefan, a sianeli cyfryngau cymdeithasol er mwyn dennu cynulleidfa byd-eang a chyfranogiad cymunedol.

Cardigan-©-Illustration-2.jpg

Rhannwch eich antur, rhannwch eich stori

Tagiwch ni yn eich siwrna o gwmpas Pen Llŷn #Ecoamgueddfa

Nefyn.jpg

Ei gweledigaeth yw gweld cynnydd mewn twristiaeth ddiwylliannol, gan arwain at ddiwydiant twristiaeth pedwar tymor cynaliadwy, fydd yn dod a buddion economaidd i’r ardal yn ogystal â rhai cymdeithasol ac amgylcheddol. 

Mae'r Ecoamgueddfa yn gweithredu yn ddigidol drwy ddefnyddio technoleg newydd a chyfryngau cymdeithasol mewn ffordd arloesol a phositif i ddenu cyfranogiad cymunedol a chynulleidfa byd eang i’r ardal arbennig hon. 

Mae’r ecoamgueddfa hon bellach yn rhan o prosiect LIVE. Mae ‘LIVE’, sef partneriaeth ecoamgueddfydd Pen Llŷn a Iveragh yn pontio dwy ardal debyg o bobtu Môr Iwerddon. Mae’n fwriad datblygu Ecoamgueddfa newydd sbon yn Iveragh a bwrw mlaen â’r gwaith sydd eisoes wedi dechrau ar #Ecoamgueddfa Pen Llŷn.

kayaka-icon.png
Abersoch-old-lifeboat-station.jpg
chough-icon.png
bikeride-cilan.jpg

Nod LIVE yw sicrhau fod pobl yn gyffredinol ac ymwelwyr yn benodol yn deall fod Pen Llŷn ac Iveragh yn gartref yn ogystal ag yn gyrchfan i dwristiaid. Rydym am sicrhau fod cymunedau heddiw a chymunedau’r dyfodol yn gallu ffynnu yn eu milltir sgwar eu hunain ar eu telerau eu hunain a thrwy wneud hynny, cyfoethogi profiad yr ymwelydd, a symud oddi wrth dwristiaeth sy’n echdynu’n unig.

 

Mae LIVE wedi cael ei ariannu'n rhannol gan raglen gydweithredu Iwerddon Cymru a bydd yn rhedeg am 3 blynedd (2020-2023).

 

Mae rhagor o wybodaeth i’w gael ar wefan LIVE

#ecoamgueddfa